0912-0292081

آموزش CSS (بخش یازدهم)

آموزش CSS (بخش یازدهم)
۳۰۰۱
جدول ها در css Table Borders از خصوصیت border برای تعیین مرزهای جدول در CSS استفاده می شود. مثال زیر مرز سیاه را برای عناصر table(خود جدول) ، th(عنوان جدول) ، td(سلول های جدول) را مشخص می کند: خروجی : Firstname Lastname Peter Griffin Lois Griffin توجه داشته باشید که جدول در مثال بالا دارای […]

آموزش CSS (بخش چهارم)

آموزش CSS (بخش چهارم)
۱۵۰۱
مرزها (Borders) در css : خصوصیات border در CSS به شما اجازه می دهد که style، اندازه و رنگ مرز یک عنصر را مشخص کنید. نکته : دقت کنید که هیچ کدام از خاصیت های Border تا زمانی که خاصیت Border-style را مقداردهی نکرده باشید، تاثیری نخواهند داشت. خاصیت های border: Border Style مقدار این […]
DESIGNESTAN
0912-0292081