0912-0292081

آموزش CSS (بخش چهارم)

آموزش CSS (بخش چهارم)
۱۵۰۱
مرزها (Borders) در css : خصوصیات border در CSS به شما اجازه می دهد که style، اندازه و رنگ مرز یک عنصر را مشخص کنید. نکته : دقت کنید که هیچ کدام از خاصیت های Border تا زمانی که خاصیت Border-style را مقداردهی نکرده باشید، تاثیری نخواهند داشت. خاصیت های border: Border Style مقدار این […]
DESIGNESTAN
0912-0292081