0912-0292081

آموزش CSS (بخش هشتم)

آموزش CSS (بخش هشتم)
۲۰۰۱
خصوصیات متن در css Text Color خصوصیت Color برای تنظیم رنگ متن استفاده می شود. رنگ توسط: – نام رنگ : مانند “blue” – توسط مقدار HEX مانند “#۰۰۰۰ff” – توسط مقدار RGB مانند “(rgb(0,0,255” برای مشاهده لیست کامل مقادیر رنگ ممکن است به مقادیر CSS Color مراجعه کنید. This is heading 1 This is […]
DESIGNESTAN
0912-0292081