0912-0292081

آموزش CSS (بخش نهم)

آموزش CSS (بخش نهم)
۲۲۰۱
خصوصیات font در css Font family خصوصیت font-family باید چندین نام فونت را به عنوان یک سیستم «پشتیبان» نگه دارد. اگر مرورگر اولین فونت را پشتیبانی نکرد، فونت بعدی را اعمال کند و غیره. نکته: اگر نام یک خانواده فونت بیش از یک کلمه باشد، باید در علامت نقل قول، مانند: “Times New Roman” قرار […]
DESIGNESTAN
0912-0292081