0912-0292081

آموزش CSS (بخش دوم)

آموزش CSS (بخش دوم)
۱۳۰۱
رنگ ها در css رنگ ها با استفاده از نام رنگ که به صورت پیش فرض در css تعریف شده اند و یا با ارزش های RGB، HEX، HSL، RGBA، HSLA تعریف شوند. نام های رنگ : یکی از روش های تعریف رنگ در HTML، استفاده از نام رنگ می باشد. Tomato Orange DodgerBlue MediumSeaGreen […]
DESIGNESTAN
0912-0292081