0912-0292081

بهترین ویرایشگرهای کد

بهترین ویرایشگرهای کد
۰۹۰۱
یک ویرایشگر کد چیست؟ ویرایشگرهای کد نرم افزارهای مهم و اساسی برای هر یک از توسعه دهندگان، طراحان و حتی نویسندگان هستند. محیط های یکپارچه توسعه یکپارچه (IDE ها) اغلب برای انجام وظایف کوچکتر، مانند کار بر روی یک پروژه یا پرونده، سنگین است. از سوی دیگر، ویراستاران متن اصلی مانند Notepad در ویندوز و […]
DESIGNESTAN
0912-0292081