0912-0292081

آموزش CSS (بخش هفتم)

آموزش CSS (بخش هفتم)
۲۰۰۱
CSS Outline یک طرح کلی خطی است که در اطراف عناصر بیرون از مرزها ایجاد می شود تا عنصر “برجسته” شود. CSS Outline دارای ویژگی های زیر است: – outline-style – outline-width – outline-color – outline-offset – outline نکته: Outline با border متفاوت است! Outline بر خلاف border، در خارج از مرز عنصر کشیده شده […]
DESIGNESTAN
0912-0292081