آموزش CSS (بخش هفتم)

آموزش CSS (بخش هفتم)

CSS Outline

یک طرح کلی خطی است که در اطراف عناصر بیرون از مرزها ایجاد می شود تا عنصر “برجسته” شود.

CSS Outline دارای ویژگی های زیر است:

 • – outline-style
 • – outline-width
 • – outline-color
 • – outline-offset
 • – outline

نکته: Outline با border متفاوت است! Outline بر خلاف border، در خارج از مرز عنصر کشیده شده و ممکن است با سایر محتوا همپوشانی داشته باشد. همچنین، Outline بخشی از ابعاد عنصر نیست، عرض و ارتفاع کلی عنصر بر عرض طرح کلی تاثیر نمی گذارد.

outline-style

خصوصیت outline-style سبک طرح را مشخص می کند و می تواند یکی از مقادیر زیر را داشته باشد:

 • – dotted : یک طرح نقطه نقطه را تعریف می کند
 • – dashed : یک طرح خط چین را تعریف می کند
 • – solid : یک طرح خط ممتد را تعریف می کند
 • – double : یک طرح دو خطی را تعریف می کند
 • – groove : یک طرح سه بعدی را تعریف می کند
 • – ridge : یک طرح سه بعدی شیاردار را تعریف می کند
 • – inset : یک طرح سه بعدی داخلی را تعریف می کند
 • – outset : یک طرح سه بعدی خارجی را تعریف می کند
 • – none : هیچ طرحی را برای outline تعریف نمی کند

نکته: هیچ کدام از خواص outline هیچ تأثیری نخواهند داشت، مگر اینکه مشخصه outline-style تعریف شده باشد!

<p style="outline-color:red;outline-style: dotted;">A dotted outline</p>
<p style="outline-color:red;outline-style: dashed;">A dashed outline</p>
<p style="outline-color:red;outline-style: solid;">A solid outline</p>
<p style="outline-color:red;outline-style: double;">A double outline</p>
<p style="outline-color:red; {outline-style: groove;">A groove outline. The effect depends on the outline-color value.</p>
<p style="outline-color:red;outline-style: ridge;">A ridge outline. The effect depends on the outline-color value.</p>
<p style="outline-color:red;outline-style: inset;">An inset outline. The effect depends on the outline-color value.</p>
<p style="outline-color:red;outline-style: outset;">An outset outline. The effect depends on the outline-color value.</p>

خروجی :

A dotted outline

A dashed outline

A solid outline

A double outline

A groove outline. The effect depends on the outline-color value.

A ridge outline. The effect depends on the outline-color value.

آموزش Html(بخش ششم)
شاید این مطلب را نیز بپسندید

An inset outline. The effect depends on the outline-color value.

An outset outline. The effect depends on the outline-color value.

Outline Color

برای تنظیم رنگ Outline، از ویژگی outline-color استفاده می شود.

رنگ را می توان توسط :

 • – نام رنگ : یک نام رنگ را مشخص کنید، مانند “red”
 • – تعریف مقدار RGB : مقدار RGB را مشخص کنید، مانند “(rgb (255،۰،۰”
 • – تعریف مقدار Hex : مقدار hex را مشخص کنید، مانند “ff0000#”

Outline Width

خصوصیت outline-width عرض outline را مشخص می کند و می تواند یکی از مقادیر زیر را داشته باشد:

 • – thin (به طور معمول مقدار ۱px)
 • – medium (به طور معمول مقدار ۳px)
 • – thick (به طور معمول مقدار ۵px)
 • – تعریف یک اندازه مشخص با (px، pt، cm، em، و…)
<p style="border: 1px solid black; outline-style: solid; outline-color: red; outline-width: thin;">A thin outline.</p>
<p style="border: 1px solid black; outline-style: solid; outline-color: red; outline-width: medium;">A medium outline.</p>
<p style="border: 1px solid black; outline-style: solid; outline-color: red; outline-width: thick;">A thick outline.</p>
<p style="border: 1px solid black; outline-style: solid; outline-color: red; outline-width: 4px;">A 4px thick outline.</p>

خروجی :

A thin outline.

A medium outline.

A thick outline.

A 4px thick outline.

Outline – Shorthand property

امکان نوشتن دستورات outline توسط یک شرط کوتاه برای تنظیم ویژگی های ذکر شده است :

<p style="outline: dotted red;">A dotted red outline.</p>
<p style="outline: 5px solid yellow;">A 5px solid yellow outline.</p>
<p style="outline: thick ridge pink;">A thick ridge pink outline.</p>

خروجی :

A dotted red outline.

A 5px solid yellow outline.

A thick ridge pink outline.

Outline Offset

خصوصیت outline-offset فضای بین یک outline و لبه border یک عنصر را مشخص می کند. فضای بین عنصر و outline آن شفاف است.

مثال زیر یک خط ۱۵px را خارج از لبه border مشخص می کند:

<p style="margin: 30px; border: 1px solid white; outline: 1px solid red; outline-offset: 15px;">This paragraph has an outline 15px outside the border edge.</p>

خروجی :

This paragraph has an outline 15px outside the border edge.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − شانزده =

  DESIGNESTAN
  0912-0292081