آموزش CSS (بخش سیزدهم)

آموزش CSS (بخش سیزدهم)
۰۲۰۲
خصوصیت float این خصوصیت برای موقعیت و محتوای قالب بندی استفاده می شود، برای مثال اجازه دهید یک تصویر به سمت چپ یا راست متن در یک باکس حرکت کند. خصوصیت float می تواند یکی از مقادیر زیر را داشته باشد: – left : عنصر به سمت چپ ظرفش شناور می شود – right : […]

آموزش CSS (بخش دوازدهم)

آموزش CSS (بخش دوازدهم)
۰۱۰۲
خصوصیت position در css ویژگی position نوع موقعیت قرارگیری عناصر را در صفحه مشخص می کند(با استفاده از مقادیر static relative, fixed, absolute , sticky). سپس عناصر با استفاده از ویژگی های بالا(top)، پایین(bottom)، چپ(left) و راست(right) قرار می گیرند. با این حال، این خواص کار نخواهند کرد، مگر اینکه ویژگی موقعیتی برای اولین بار […]

آموزش CSS (بخش یازدهم)

آموزش CSS (بخش یازدهم)
۳۰۰۱
جدول ها در css Table Borders از خصوصیت border برای تعیین مرزهای جدول در CSS استفاده می شود. مثال زیر مرز سیاه را برای عناصر table(خود جدول) ، th(عنوان جدول) ، td(سلول های جدول) را مشخص می کند: خروجی : Firstname Lastname Peter Griffin Lois Griffin توجه داشته باشید که جدول در مثال بالا دارای […]

آموزش CSS (بخش نهم)

آموزش CSS (بخش نهم)
۲۲۰۱
خصوصیات font در css Font family خصوصیت font-family باید چندین نام فونت را به عنوان یک سیستم «پشتیبان» نگه دارد. اگر مرورگر اولین فونت را پشتیبانی نکرد، فونت بعدی را اعمال کند و غیره. نکته: اگر نام یک خانواده فونت بیش از یک کلمه باشد، باید در علامت نقل قول، مانند: “Times New Roman” قرار […]
DESIGNESTAN
0912-0292081