CSS Outline

یک طرح کلی خطی است که در اطراف عناصر بیرون از مرزها ایجاد می شود تا عنصر “برجسته” شود.

CSS Outline دارای ویژگی های زیر است:

 • outline-style
 • outline-width
 • outline-color
 • outline-offset
 • outline

نکته: Outline با border متفاوت است! Outline بر خلاف border، در خارج از مرز عنصر کشیده شده و ممکن است با سایر محتوا همپوشانی داشته باشد. همچنین، Outline بخشی از ابعاد عنصر نیست، عرض و ارتفاع کلی عنصر بر عرض طرح کلی تاثیر نمی گذارد.

outline-style

خصوصیت outline-style سبک طرح را مشخص می کند و می تواند یکی از مقادیر زیر را داشته باشد:

 • dotted : یک طرح نقطه نقطه را تعریف می کند
 • dashed : یک طرح خط چین را تعریف می کند
 • solid : یک طرح خط ممتد را تعریف می کند
 • double : یک طرح دو خطی را تعریف می کند
 • groove : یک طرح سه بعدی را تعریف می کند
 • ridge : یک طرح سه بعدی شیاردار را تعریف می کند
 • inset : یک طرح سه بعدی داخلی را تعریف می کند
 • outset : یک طرح سه بعدی خارجی را تعریف می کند
 • none : هیچ طرحی را برای outline تعریف نمی کند

نکته: هیچ کدام از خواص outline هیچ تأثیری نخواهند داشت، مگر اینکه مشخصه outline-style تعریف شده باشد!

<p style="outline-color:red;outline-style: dotted;">A dotted outline</p>
<p style="outline-color:red;outline-style: dashed;">A dashed outline</p>
<p style="outline-color:red;outline-style: solid;">A solid outline</p>
<p style="outline-color:red;outline-style: double;">A double outline</p>
<p style="outline-color:red; {outline-style: groove;">A groove outline. The effect depends on the outline-color value.</p>
<p style="outline-color:red;outline-style: ridge;">A ridge outline. The effect depends on the outline-color value.</p>
<p style="outline-color:red;outline-style: inset;">An inset outline. The effect depends on the outline-color value.</p>
<p style="outline-color:red;outline-style: outset;">An outset outline. The effect depends on the outline-color value.</p>

خروجی :

A dotted outline

A dashed outline

A solid outline

A double outline

A groove outline. The effect depends on the outline-color value.

A ridge outline. The effect depends on the outline-color value.

آموزش CSS (بخش سیزدهم)
شاید این مطلب را نیز بپسندید

An inset outline. The effect depends on the outline-color value.

An outset outline. The effect depends on the outline-color value.

Outline Color

برای تنظیم رنگ Outline، از ویژگی outline-color استفاده می شود.

رنگ را می توان توسط :

 • نام رنگ : یک نام رنگ را مشخص کنید، مانند “red”
 • تعریف مقدار RGB : مقدار RGB را مشخص کنید، مانند “(rgb (255،۰،۰”
 • تعریف مقدار Hex : مقدار hex را مشخص کنید، مانند “ff0000#”
 •  

Outline Width

خصوصیت outline-width عرض outline را مشخص می کند و می تواند یکی از مقادیر زیر را داشته باشد:

 • thin (به طور معمول مقدار ۱px)
 • medium (به طور معمول مقدار ۳px)
 • thick (به طور معمول مقدار ۵px)
 • تعریف یک اندازه مشخص با (px، pt، cm، em، و…)
<p style="border: 1px solid black; outline-style: solid; outline-color: red; outline-width: thin;">A thin outline.</p>
<p style="border: 1px solid black; outline-style: solid; outline-color: red; outline-width: medium;">A medium outline.</p>
<p style="border: 1px solid black; outline-style: solid; outline-color: red; outline-width: thick;">A thick outline.</p>
<p style="border: 1px solid black; outline-style: solid; outline-color: red; outline-width: 4px;">A 4px thick outline.</p>

خروجی :

A thin outline.

A medium outline.

A thick outline.

A 4px thick outline.

Outline – Shorthand property

امکان نوشتن دستورات outline توسط یک شرط کوتاه برای تنظیم ویژگی های ذکر شده است :

<p style="outline: dotted red;">A dotted red outline.</p>
<p style="outline: 5px solid yellow;">A 5px solid yellow outline.</p>
<p style="outline: thick ridge pink;">A thick ridge pink outline.</p>

خروجی :

A dotted red outline.

A 5px solid yellow outline.

A thick ridge pink outline.

Outline Offset

خصوصیت outline-offset فضای بین یک outline و لبه border یک عنصر را مشخص می کند. فضای بین عنصر و outline آن شفاف است.

مثال زیر یک خط ۱۵px را خارج از لبه border مشخص می کند:

<p style="margin: 30px; border: 1px solid white; outline: 1px solid red; outline-offset: 15px;">This paragraph has an outline 15px outside the border edge.</p>

خروجی :

This paragraph has an outline 15px outside the border edge.